www.transglobal-tr.com
 
0212 466 0 600
 Kalite ve Güvenilir Ticaretin Adresi


FLASH PLAYER DESTEKLEMiYOR
 

  Kısaltmalar

 

KISALTMALAR

İNGİLİZCE

TURKCE

A.A.

Always Afloat

Daima yüzer halde

a.d.

Ante diem/before date

Gününden önce/vadesi gelmiş

A.F.

Advance Freight

Peşin avans navlun

A.H.

After Hatch

Kıç ambar ağzı

A.P.

Additional Premium

Ek prim

a/c

Account

Hesap, hesaba

A/C

Account current

Cari hesap

A/d

After date

Vadesinden sonra

a/s (ekonomi)

At sight

İstatistik pozisyonu / Madde

A/S (deniz taşıma)

Alongside

Bordada

A/S (ticaret)

Account Sale

Satış hesabı

A/S (bankacılık)

Account Sales/After sight

Satış hesabı/Görüldükten sonra

A/V

Ad valorem

Kıymet üzerinden

Acc

Accepted,Acceptance

Kabul edilmiştir, kabul

ad/advt

Advocate

Avukat

Afft.

Affidavit

Yeminli yazılı ifade

aflt.

Afloat

Yüzer halde

AI

First class

1. sınıf

Alt.

Alternate

Yedek/Vekil

amt.

Amount

Miktar

an.

Anno

Yılda

Anch.

Anchorage

Demir yeri

arbtn./ arbtror

Arbitration/Arbitrator

Tahkim (arbitraj)

art.

Article

İstatistik pozisyonu / Madde

assd.

Assessed

Tahakkuk etmiş

Assigt.

Assignment

Devir, temlik

Assn.

Association

Dernek, birlik

Att. Gen.

Attorney General

Başsavcı

att.At.,/ Atty.

Attorney

Vekil/Dava vekili

Awb

Airwaybill

(Hava) konşimento

B.B.

Bill Book

Borç senedi defteri

B.B.B.

Before Breaking Bulk

Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce

b.d. (bankacılık)

Bills discounted/Bank draft

İskonto edilmiş senet/ Banka keşidesi

B.D.

Bar Draught

Sığlıkta gerekli minimum su çekimi

B.D.I.

Both Dates Inclusive

Her iki tarih dahil

B.E.

Both ends, at both load/ discharge ports

l. küpeşteler, 2. yükleme/boşaltma limanları

B.O.T.

Board of Trade

Ticaret Heyeti

b.p.

By procuration (power of attorney)

Vekaleten imzaya yetkili

B.U.

Buyer's option

Alıcı opsiyonu

B/C

Bills for collection

Tahsile verilen senetler

B/Ch.

Bristol Channel

Bristol kanalı

b/d

Broughtdown

Nakil yekün

B/E

Bill of Exchange

Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak

B/G

Bonded goods

Gümrüğü ödenmemiş transit mal

B/H

Bil1 of Health/Bulkhead

Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme

B/N

Banknote

Banknot

B/P (bankacılık)

Bills payable

Borç senedi

B/P (ticaret)

Bill payable

Ödenecek senetler

B/R

Bills receivable

Alacak senedi

B/S (deniz taşıma.)

Bill of Sale

Gemi mülkiyetini devreden vesika

B/T

Berth terms

Yükleme ve boşaltma kuralları

B/S (b.s) (bankacılık)

Bill of Sale/Balance Sheet

Satış faturası/Bilanço

bal.

Balance

Denge

Bd.

Bond

Tahvil

Bds.

Boards

Tahta, mukavva

bkpt.

Bankrupt

Müflis

bre.

Barrel

Varil

Bs/c

Bills of collection

Tahsil senetleri

c

Currency/Cents/Case/

Para/Sent/Durum

C and D

Collection and Delivery

Senet tahsili ve teslim

C. B.

Cash Credit

Para olarak verilen kredi

C. div.

Cumulative dividend

Birikmiş temettü

C.a.D.

Cash against documents

Vesaik mukabili ödeme

C.b.d.

Cash before delivery

Teslimden önce ödeme

c.d.

Cash discount/Certificate of deposit

Kasa iskontosu Teminat makbuzu

C.F.

Cost and Freight

Mal Bedeli ve Navlun

C.G.

Coast Guard

Sahil koruma

C.G.A.

Cargo's proportion of General Average

Büyük avaryadan yükün hissesine düşen

C.H.

Custom House

Gümrük Dairesi

C.i.a.

Cash in advance

Peşin para

C.I.F.

Cost, Insurance, Freight

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun

C.I.F.c.and I.

Cost insurance, Freight, Commission and Interest

Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz

C.L.

Carload Lot

Alıcının bulunduğu istasyona teslim

C.O.D.

Cash on Delivery

Teslimat anırıda öderne

C.O.P.

Custom of the Port

Liman teamülü, usulü

C.o.S.

Cash on shipment

Sevkiyat anında peşin

C.P.D.

Charterers Pay Dues

Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

c.r.

Current rate

Cari kur

c.r.m.

Cash by return mail/Cash on receipt of merchandise

Dönüş postası geldiğinde ödenecek/emtia alındığında ödenecek

c.r.s.

Cash by return steamer

Geminin dönüşünde

c.w.o.

Cash with order

Sipariş verildiğinde ödeme

C/A

Capital account

Sermaye hesabı

c/f

Carried forward

Nakli yekün

C/H

Clearing House

Takas Dairesi

c/m

Certificate of manufacture

İmalat belgesi

C/n

Certificate of Origin

Menşe Şehadetnamesi

C/N(ticaret)

Credit Note

Alacak dekontu

C/N (bankacılık)

Credit Note

Kredi dekontu

c/o

Care of/Cash order

Aracılığı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş

C/P

Charter Party

Gemi kira kontratı

Carr.pd. (cge.pd.)

Carriage paid

Taşıma ücreti ödenmiş

cash b/I

Cash against bill of lading

Konşimento karşılığı peşin ödeme

Cash.

Cashier

Kasiyer, veznedar

cd. Sl

Conditional sale

Şartlı satış

ch.ppd.

Charges prepaid

Önceden ödenen masraflar

chq.

Cheque

Çek

cl.b/l

Clean bill of lading

Temiz, eklentisiz konşimento

cld.

Cleared

İlişkisiz

Coll.

Collect/collection

Senet tahsili/tahsil etme

Conf.

Confirm/confirmed

Teyit/teyitli

Cons.cert.

Consular certificate

Konsolusluk sertifikası

ctf.

Certified/certificate

Tasdikli/sertifika

Ctge.

Cartage

Nakliye Ücreti

curr.

Current/Currency

Cari/Para

D / D

Demand Draft

Görüldüğünde ödenecek poliçe

D / N

Debit Note

Borç Dekontu

D.1/2 D.

Despatch half Demurrage

Surastarya yarısı kadar dispeç

D.a. (bankacılık)

Documents against acceptance

Vesaik mukabili kabul

D.a.d.

Documents against discretion of collecting bank

Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik

D.A. (ticaret)

Deposit account

Mevduat hesabı

D.A.F.

Delivery at Frontier

Hudutta teslim

d.b.k.

Drawback

Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum.

d.d.o.

Despatch Discharging only

Yalnız boşaltmada dispeç

D.F.

Dead Freight

ÖIü navlun, Pişmanlık navlunu

D.L.O.

Despatch Loading Only

Yalnız yüklernede dispeç

D.P.B.

Deposit pass-book

Mevduat cüzdanı

d.s.

Days after sight

İbrazından sonraki günler

D.W.

Dead Weight

Geminin toplam ton ağırlığı

D.W.C.C.C.

Dead Weight Cargo Carry Capacity

Gemiyi ortalama çektiği su hattına kadar batırabilecek yük ve bu yükü taşıma kapasitesi

d/a

Days after acceptance

Kabulden sonraki günler

D/A (ticaret)

Documents against Acceptance

Kabul karşılığı vesaik

D/D

Demand draft

İbrazında ödenecek poliçe

D/N

Debit note

Borç dekontu

D/O

Delivery Order

Teslimat emri

D/P

Documents against Payment

Ödeme karşılığı vesaik

D/r

Deposit receipt

Teminat makbuzu

D/y

Delivery

Teslimat

deb.

Debit

Borç zimmet

Decl.

Declaration/Declared

Beyanname/deklare edilmiş

Deft.

Defendant

Müdafı, savunucu

Depr.

Depreciation

Amortisman

dft.

Draft

Poliçe/kambiyo senedi

dft/a.

Draft attached

Poliçe eklennıiş

dft/c

Clean draft

Belgesiz poliçe

Dis.

Discount

İskonto, indirim

Distr.

Distribute/Distributor

Dağıtma/Distribütör

Div.

Dividend/Division

Temettü/Taksim

do

Ditto

Aynı, aynen

Dr.

Drawer

Keşide eden

ds dft

Sight draft/Date draft

İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe

e.and o.e

Errors and omissions excepted

Hata ve noksanlar hariç

e.e.

Errors excepted

Hata1ar hariç

E.P.D.

Excess Profit Duty

Olağanüstü Kazanç Vergisi

E.T. A.

Expected Time of Arrival

Geminin tahmini varış tarihi

E.T.D.

Expected Time of Departure

Gemirıin tahmini ayrılış tarihi

ea

Each

Her; beher

encl.

Enclosure

Ekleri

end.

Endorsed/endorsement

Ciro edilmiş/ciro

ex.

Exchange

Kambiyo/Döviz kuru/ Borsa

Ex. int.

Ex interest

Faiz hariç

Ex.d.( ex.div.)

Ex dividend (um)

Kar hissesi olmadan, temettüsüz

exl.

Exclusive, excluding

Hariç, rnüstesna

EXQ

Ex Quay

Rıhtımda teslim

 

Ex Works

İşyerinde teslim

 

Ex factory

Fabrikada teslim

 

Ex warehouse

Depoda teslim

F.A.C.

Fast As Can

Mümkün olan süratle

F.a.q.

Fair average quality

Uygun ticari kalite

F.A.S.

Free Alongside Ship

Geminin yanında teslim

F.and.D.

Freight and Demurrage

Navlun ve sürastarya

f.b.

Freight bill

Navlurı senedi faturası

F.d.

Free discharge

Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın

F.g.

Fully good

Tamamen iyi kalite

f.i.a.

Full interest admitted

Kabul edilmiş tam faiz

f.i.b.

Free into bunkers

Ambara teslim

F.I.O.

Free In and Out

Taşıyıcının yükleme ve boşaltma giderleriyle ilgisi yoktur.

F.I.O.S.

Free In and Out, Stowed

Bkz. F.I.O. ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.

F.I.O.S.T.

Free In and Out, Stowed and Trimmed

Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.

f.o.c.

Free of charge

Ücretsiz

f.o.l.

Free of interest

Faizsiz

F.O.

Firm Offer

Kat'i teklif, Bağlayıcı teklif

F.O.B.

Free On Board

Gemi bordasında teslim

F.O.R.

Free On Rail

İstasyon rayında teslim

F.O.T.

Free On Truck

Vagonda teslim

f. p.

Fully paid

Tümüyle ödenmiş

F.P.

Floating (open) policy

Serbest (açık) poliçe

F.T. (deniz taşıma.)

Freight ton

224O (veya 2OOO) libre ağırlığında hacim birimi navlun ton-1.O16 kg.

F.T. (deniz taşıma.)

Free of Turn

Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışındarı sonra astorya günleri sayılır.

F.T. (deniz taşıma.)

Full Terms

Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.

F.T.W.

Free Trade Wharf

Serbest Ticaret Limanı

f.x.

Foreign exchange

Döviz

fr.fwrd.

Freight forward

Navlun vadeli

frt. coll.

Freight collect

Navlun tatısil edilecek

frt.pp.

Freight prepaid

Navlun peşin ödenmiş

FRT.

Freight

Navlun

g r.

Gross

Brüt

G.M.B.

Good merchantable brand

İyi kalite

G.R.T.

Gross Register Tonnage

Sicile kayıtlı gros ton

gr. wt.

Gross weight

Brüt ağırlık

Gtee.

Guarantee

Garanti, teminat

Gtee.(gtd ).

Guarantee/Guaranteed

Garanti/garanti edilmiş

H.O.

Head Office

Merkez (büro)

H.P.

Horse Power

Beygir gücü

H.W.M.

High Water Mark

Yüksek su çizgisi

hrs.

Hours

Saat

İ. B.

Invoice Book

Fatura defteri

I.O.U.

I owe you

Size borcum, borç senedi

I/c

In charge of

Görevli, nezaretçi olarak

I/F

Insufficient funds

Yetersiz karşılık, fon

İ/F

Insufficient funds

Yetersiz karşılık

I/I

Indorsement irregular

Gayri muntazam ciro

Incl.

Included, inclusive

Dahil edilmiş, dahil

Inst.

Instant (present month)

Cari ay

Irr.

Irredeemable

İtfa edilemez (gayri kabulürücu)

j.a.

Joint account

Müşterek hesap

L.a.

Letter of advice

İhbar mektubu

L.b.

Long bill

Uzun vadeli senet

L.B.

Life Boat

Can Filikası

L.C.D.

Telegram Country Destination

Telgraf gönderildiği ülke dilinde

L.C.O.

Telegram Country Origin

Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde

L.h.

Letter of hypothecation

İpotek mektubu

L.H.

Lower Hold

Dip ambar

L.O.A.

Length Overall

Geminin tam boyu

L/C

Letter of Credit

Akreditif

L/D

Letter of deposit

Rehin senedi

Led.

Ledger

Defterikebir

Liq.

Liquidation,1iquidated/liquid

Tasfiye, tasfiye edilmiş/ likid

Ltd.

Limited

Sınırlı

m.d.

Months date/months after date

Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar

M.I.P.

Marine Insurance Policy

Deniz sigortası poliçesi

M.O.

Money Order

Havale emri

M.O.L.O.O.

More or Less In Owner's Option

Çoğu/azı armatör opsiyonunda

m.p.

Months after payment

Ödemeden sonraki aylar

m.s.

Months after sight, months sight

İbrazından bir ay sonra

M/R

Mate's Receipt Ordino

Yükleme ordinosu

Marg.

Margin

Marj

mat.

Maturity

Vade

Mem.

Memorandum

Muhtıra

mtg.(mort).

Mortgage

Rehinli

mth.

Month

Ay

N.A.A.

Not Always Afloat

Daima yüzer halde değil

n.d.

Not dated

Tarih konmamış

N.O.R.

Notice of Readiness

Hazırlık Mektubu

n.o.s.

Not otherwise stated, not otherwise specified

Aksi ifade edilmemiş ise

n.p.

Net proceeds

Net hasılat, gelirler

N.R.T.

Net. Register Tonnage

Net tescil tonu

n/a

No account

Hesabı yok

n/e.

Not exceeding

Geçmeyecek

n/f.

no funds

Karşılıksız

natl.

National

Ulusal

neg.

Negotiable

Ciro ve devredilebilir

Net Terms

Free of Charterer's commission

Kiralayan komisyonu hariç yükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil.

o.d.

on demand/overdraft

Talep halinde/Kredi Limitini aşma

o.p.

Open policy

Açık poliçe

O.R.

Owner's Risk

Armatör riskinde

o.s.

Outstanding

Kapanmamış (hesap)

O.S.D.

Open Shelter Decker

Açık barınak güverteleri

O.S.P.

One Safe Port

Emin bir liman

O/a.

On acceptance/ On account

Kabul halinde/namına, hesabına

o/c.

Overcharge

Fazla masraf yükleme

O/o.

Order of

Emrine

on cons.

On consignment

Konsiye olarak

o.p.o

One price only

Tek fıyat

opt.

Option, optional

Opsiyon, opsiyona bağlı

P.A.

Power of Attorney/ Private account

Vekaletname/Özel hesap

p.and l.

Profit and loss

Kar ve zarar

P.B.

Pass Book

Tasarruf Cüzdarıı

P.O.C.

Port of Call

Uğranılacak liman

P.O.R.

Port of Refuge

Sığınılacak liman

P/N (p.n.)

Promissory note

Emre yazılı senet

pchs.

Purchase

Satınalma

per.pro.

Per procuration

Vekaleten imzaya yetkili

prem.

Premium

Prim

Q.O.O.

Quantity in Owner's Option

Miktar armatör opsiyonunda

R.d. (deniz taşıma.)

Running days

Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler

r/a. (R.A.)

Refer to acceptor

Muhataba rnüracaat

R/C

Re-credited

Tekrar kredi verilmiş

r/d (bankacılık)

Refer to drawer

Keşideciye müracaat

r/e

Refer to endorser

Cirantaya müracaat

rem.

Remit, remittance

Para transferi, havalesi

rept.( recpt.)

Receipt

Makbuz

Rev.

Revision

Tashih, revizyon

Rev. A /C .

Revenue account

Gelir hesabı

s, p.

Supra under protest

Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet

S.B.

Sales Book

Satış Defteri

S.C.

Salvage charges

Kurtarma masrafları

S.F.

Stowage Factor

İstif faktörü

S.H.E.X.

Sundays and Holidays Excepted

Pazar ve tatiller hariç

S.H.I.N.C.

Sundays and Holidays Included

Pazar ve tatiller dahil

S.O.L.

Shipowner's Liability

Armatör yükümlülükleri

S.P.A.

Sundry Persons' account

Muhtelif şahıs hesabı

S.W.

Shipper's Weights

Yükleyici (sevkiyat) ağırlıklan

s/a .

Subject to approval

Onaya bağlı

s/d b/ L

Sight draft with bill of lading attached

Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe

 

 

TransGlobal (c) 2014    Powered BiriAjans    Tüm Hakları Saklıdır