www.transglobal-tr.com
 
0212 466 0 600
 Kalite ve Güvenilir Ticaretin Adresi


FLASH PLAYER DESTEKLEMiYOR
 

   Terimler
 
Air Freight Insurance / Hava Taşıma Senedi 
Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin etmek için uygulanan sigorta
 
Air Freight / Hava Navlunu
Havayolu ile yük taşıma ücreti
 
Airway Bill / Hava Taşıma Senedi  (Hava Konşimento) 
Uçak ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.
 
ATR Document / ATR Belgesi 
Malların Türkiyeden Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiyeye ihraç veya ithal edilmesinde kullanılan bir belgedir.
 
BAF  /  Bunker Adjustment Factor
Yakıt fiyatlarındaki artışı dengeleme ücreti.
 
Barter / Takas
Takas iki ayrı ülkedeki ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında malın malla değişimi şeklinde yapılan bir ticaret şekli.
 
BEAM / Tam genişlik
Bir geminin enine olarak ölçülen en geniş yeridir.
 
Bill of Carriage / Hamule Senedi
Nakliye veya Taşıma senedi de denir. Malı gönderenle nakleden,malın ne şekilde nakledileceğine, teslim ve tesellümüne mahsus esasları kapsayan senettir.
 
Bill of Excange, Draft / Poliçe
Senet metninde poliçe kelimesi veya yabancı dilde karşılığı olan kelimeyi, belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız olarak havaleyi,ödeyecek olan muhatabın ad ve soyadını, keşide tarihi ve yerini, keşidecinin imzasını taşıyan senet.
 
Bill of Lading  / Konşimento
Tren,uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.
 
CAD / Cash Against Documents / Vesaik Mukabili Ödeme 
İhracatçının malını gönderdikten sonra ithalatçının ülkesindeki bir yetkili aracı bankaya başvurarak söz konusu bankaya sevk evrakı yolladığı ve bu evrakın ithalat bedelinin ödenmesinden sonra ithalatçıya teslimi konusunda talimat verdiği ödeme biçimidir.
 
CAF / Currency Adjustment Factor 
Kur farkını ayarlamak için koyulan fark ücreti.
 
COD / Cash on Delivery / Mal Karşılığı Ödeme
İhraç edilen malın bedelinin,malın ihracatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesidir.
 
CE Mark / CE İşareti
Bir ürünün Avrupa Birliği direktifleri ile belirlenen sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir.
 
Certificate of Origin  / Menşe Şahadetnamesi
Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösteren ve idari makamlarınca onaylanmış ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.
 
Clean On Board / Yük temiz
Mallar hasarsız yüklenmiştir.
 
Commercial Invoice / Ticari Fatura
Alıcı ile satıcı arasında yapılan işlemin bir kaydıdır
 
Confirmed Letter of Credit / Teyitli Akreditif 
Amir banka tarafından,sağlamlaştırma ve doğrulayıcı yönde kendi sorumluluk ve taahhütlerini de ekleyerek açılan akreditif.
 
Correspondent Bank / Muhabir Banka
Akreditif işlemlerinde,ihracatçı ve ithalatçı arasında bağlantıyı sağlamakla görevli banka.
 
Customs Duty / Gümrük Resmi
İthal edilecek mallardan gümrük giriş tarifesi cetvellerine göre alınan vergi.
 
Deadweıght Capacity / Toplam Ton Kapasitesi 
Geminin izin verilen azami çektiği suya kadar yüklenen yük, yakıt, su, stor (kumpanya gereçler) toplam ton ağırlığı, geminin ağırlık yönünden kaldırma kapasitesidir.
 
Direct Bill of Lading / Doğru Konşimento
Geminin malları aktarma yapmadan yükleme limanından diğer boşaltma limanına taşınması halinde gerekecek konşimento.
 
Documents  / Vesaik 
Ticarette kullanılan konşimento, poliçe, konsolosluk faturası, uzman raporu gibi çeşitli belgelere verilen isim.
 
Documents Against Acceptance (DA) / Vesaik Mukabili Kabul 
İthalatçının malları alabilmesi için gerekli evrakların ancak ihracatçı tarafından keşide edilen poliçelerin kabulü karşılında teslimi 
edileceğini gösteren, malı temsil eden ve üzerinde tasarruf hakkı sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki belge.
 
ETA  /  Expected Time Of Arrival 
Tahmini varış zamanı.
 
ETB  /  Expected Time Of Berthing 
Tahmini yanaşma zamanı.
 
ETD  /  Expected Time Of Departure 
Tahmini ayrılma/kalkış zamanı.
 
EUR 1 Document / EUR 1 Belgesi 
EUR 1 belgesi Türkiyenin EFTA ülkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birliği ile demir – çelik ürünlerinde parafe ettiği Serbest Ticaret Antlaşması kapsamı ürünler ticaretinde kullanılan belge.
 
FCL/FCL 
Tek yükleyici  /  alıcı.
 
FCL/Full Container Load / Tam Konteyner Yükü 
Tek yükleyici  /  tek alıcı.
 
FCL/LCL 
Tek yükleyici, birden fazla alıcı.
 
FIFO/Free In – Free Out 
Taşıyıcının geminin yükleme, boşaltma giderleri ile bir ilişkisi olmayacağı hususundaki koşul.
 
FILO/Free In - Lıner Out 
Yükleme masrafları kiracıya, tahliye masrafları donatana aittir.
 
FIOS/Free In And Out Stow 
İstif dahil taşıyıcının yükleme, boşaltma giderleri ile ilgisi olmamasıdır. Özellikle dökme yüklerde kullanılır.
 
Fordwarding Agent / Nakliyat Acentası 
Malların taşınması ile uzmanlaşmış kişi ya da kuruluş.
 
Free Zone / Serbest Bölge 
Ulusal gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idari statüye bağlı yerlerdir. Vergi kanunları ile mali yükümlülükler buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.
 
Freight Insurance  / Nakliyat Sigortası 
Taşımada mallara veya taşıma araçlarına gelecek zararları karşılayacak olan sigorta
 
Freight Invoice / Navlun Faturası 
CIF ve CF olarak ihraç edilen mallara ait navlunun satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Navlunun ödendiğinin doğrulamak için konşimento üzerine “navlunu ödenmiştir” kaydı konulur. Konşimentoda bu kayıt bulunuyorsa konşimento ile birlikte nakliyeci tarafından düzenlenen bir navlun faturasının da bankaya verilmesi gerekir. Bu navlun faturasında,malların yüklenerek teslim alındığı ve bir navlun borcunun kalmadığı gösterilir.
 
Freight / Navlun 
Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olan eşyanın taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır.
 
IMDG Code / Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Madde Kodu 
Muhteviyatında yanıcı,aşındırıcı,parlayıcı ve patlayıcı kimyasallar ihtiva eden mal cinsleri için kullanılan kısaltmadır.
 
Irrevocable Letter of Credit / Gayrı Kabilî Rücu Akreditif 
İthalatçının kararlaştırılan şartları tamamen yerine getirmesi üzerine, akreditif vadesinde çekilecek poliçelerin akreditifi açan banka tarafından kabul edileceği veya ödeneceği konusunda kesin bir taahhüt içeren akreditif. Tarafların isteği ve onayı olmadan iptal edilemez ve hükümleri değiştirilemez.
 
ISO 9000 Certificate / ISO 9000 Belgesi 
ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Belgesi,son ürünün kalitesinden çok ürün ve işletme yönetiminde,ürün tasarımında,kullanılan deney ve muayene yöntemlerinde,ürün ve hizmetlerin kalitesini kontrol altında tutmak için gerekli organizasyon yapısında uygulanacak kılavuzları içeren bir toplam kalite güvencesi standardıdır.
 
L/C NO 
Akreditif numarası.
 
LCL/FCL 
Birden fazla yükleyici  /  tek alıcı.
 
LCL/LCL / 
Birden fazla yükleyici  /  birden fazla alıcı
 
LCL /Less Than Container Load 
Tam konteyner yükünden az. Birden fazla yükleyici  /  alıcı.
 
Lenghtoverall 
Gemi teknesinin baş ve kıçtaki son noktaları arasında kalan mesafedir.
 
Letter of Credit (L/C)/ Akreditif 
İthalatçının talimatı ile bir bankanın önceden tespit edilen şartlara uygun olarak kendi üzerine çekilecek poliçeyi ödeyeceği ya da kabul edeceği konusunda ihracatçıya yaptığı taahhüttür.
 
LIFO / Lıner In – Free Out 
Yüklemede masraflar gemi sahibine (donatan), tahliyede masraflar kiracıya ve alıcıya aittir.
 
LILO /Liner In - Liner Out  //  Liner Terms 
Yükleme ve boşaltma giderleri armatör tarafından karşılanır.
 
Liner B/L 
Kırkambar yüklemede belirli koşulları içine alan konşimento.
 
Liner In 
Yükleme masrafları donatana aittir.
 
Liner Out 
Boşaltma masrafları donatana aittir.
 
Liner Service 
Belirli limanlar arasında düzenli sefer yapan gemi.
 
Liner Terms 
Yükleme ve boşaltma masrafları donatana aittir.
 
Manifesto Cargo / Mal Manifestosu 
Kaptanın gemi ile taşıdığı yükün neden ibaret olduğunu gösteren ve varılan yerin gümrük idaresine yapılan bildiri.
 
Marine Bill of Lading / Deniz Konşimentosu 
Gemi acentası veya kaptanı tarafından düzenlenerek yükletene verilen, malın teslim alındığını ve kararlaştırılan şekilde taşınarak gönderilene teslim edildiğini gösteren belge.
 
On Behalf Of 
Yükleyici adına başka birinin yüklemesi.
 
Order Bill of Lading / Emre Yazılı Konşimento 
Üzerinde belli bir kimseye ya da onun emrine ödenmesi için kayıt bulunan konşimento
 
Order / Ordino 
Yükleme ve boşaltma yapılmadan önce bunun ne şekilde yapılacağını göstermek üzere gemi acentalarının kaptana veya nakliye acentalarının nakliyeciye hitaben yazdıkları talimat.
 
Order / Sipariş 
Bir malın satın alınması amacıyla ısmarlanması.
 
Original Invoice / Orjinal Fatura 
Gümrük işlemlerine, döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan ve ihracatçı tarafından düzenlenerek alıcıya gönderilen fatura. Bu faturalarda ayrıca satışın şekli ve ödeme koşulları da gösterilir.
 
Original Manifest / Orjinal Manifesto 
Hareket limanlarında her boşaltma limanı için ayrı ayrı düzenlenen ve hareket limanlarındaki gümrük memurları tarafından imza olunmuş şekilde boşaltım yapılacağı liman gümrüklerine ibraz olunan manifestolar.
 
Pier to Pier / Rıhtımdan Rıhtıma 
Kargonun hazırlanması ve boşaltılması işlemi taşıyıcı tarafından gerçekleştirilir. Her iki işlemde taşıyıcının tesislerinde yapılır.
 
Place Of Delivery 
Yükün en son boşaltıldığı yer.
 
Place Of Receipt 
Yükün ilk yüklendiği yer.
 
Port Of Discharge 
Yükün son boşaltıldığı liman.
 
Port Of Loading 
Yükün Yüklendiği Liman.
 
Post-shipment Finance / Sevk Sonrası Finansman 
Malların sevkiyle, ihraç bedellerinin tahsili arasındaki döneme ilişkin bir ihracat finansmanı türü.
 
Pre Carriage 
Satıcının deposundan yükleme limanına kadar yapılan ön taşıma.
 
Pre-shipment Finance / Sevk Öncesi Finansman 
İthalatçıdan siparişi alan ihracatçının,ihraç malı üretmek,satın almak veya göndermek için ihtiyaç duyduğu, işletme sermayesi özelliğinde olan bir finans türü.
 
Primaj 
İhracat navlun bedelinden acentenin aldığı komisyondur
 
Proforma invoice / Proforma Fatura 
Alıcıya satılacak malın cinsi, kalitesi, tahmini fiyatı ve bedeli, satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşidir.
 
Re-export / Re Eksport 
Diğer ülkelerden yurda ithal edilen malların daha sonra yurtdışına ihraç edilmesidir.
 
Revocable Letter of Credit / Kabili Rücû Akreditif 
Akreditif açan banka tarafından her an iptal edilen akreditiftir.
 
Revolving Letter of Credit / Rotatif Akreditif 
Verilen talimatta tespit edilmiş akreditif tutarının tamamının veya bir kısmının kullanılması veya çekilen poliçenin ödenmesi halinde, talimatta belirtilen miktarda aynı şartla ve otomatik olarak yenilenen akreditiftir. Bu tür akreditif genellikle aynı cins malı tek bir ihracatçıdan kısım kısım ithal edilen ithalatçı tarafından açılır.
 
Sea Freıght 
Deniz navlunu.
 
Shıpper’s Owned Contaıner 
Yükleyicinin kendi konteyneri.
 
Shıpper’s Stow, Load And Count 
Mal yükleyici tarafından istif edilmiş, yüklenmiş ve sayılmıştır.
 
Shipping Document / Sevk Vesaiki 
Fatura, konşimento, koli listesi, menşe şehadetnamesi A – TR Belgesi, sigorta poliçesi gibi vesaiki kapsayan ve ihracatçının bankası tarafından, şubesine veya ithalatçının ülkesindeki aracı bankaya gönderilip, sözkonusu bankanın ithalatçı poliçeyi ödediği veya kabul ettiği zaman teslim ettiği vesika.
 
Stand By Letters of Credit / Garanti Akreditifi 
Bir bankanın bir borcunun ödenmemesi veya bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda lehdarın talebi üzerine belli miktardaki bir parayı gayri kabili rücu olarak ödeyeceğini taahhüt eden mektup.
 
Supervising Company / Gözetleme Şirketi 
Malı ihracatçı veya alıcı adına ihraç veya ithal noktasında ağırlık,miktar ve kalite gibi konularda kontrol edip rapor veren tarafsız şirket.
 
Tariff Number / Tarife Numarası 
Gümrük ithalat genel tarife cetvelinde her mal veya mal grupları için saptanan numaralardır.
 
THC/Terminal Handling Charge 
Limandaki konteyner elleçleme ücreti.
 
Transit Trade / Transit Ticaret 
Döviz tahsis edilerek veya edilmeksizin satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak veya doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılması.
 
Transit Transport / Transit Taşıma 
Çıkış ve varış noktaları bir akit taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında,diğer akit taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu veya eşya nakli.
 
Transport Documents / Nakliye Vesaiki 
Malın yüklenmek veya sevk edilmek üzere teslim alındığını gösteren vesika.
 
Unconfirmed Letter of Credit / Teyitsiz Akreditif 
Bu tür akreditiflerde muhabir banka herhangi bir mali sorumluluk yüklenmez. Akreditifin açılmış olduğunu ve şartlarını lehdara bildirmekle yetinir. 
TransGlobal (c) 2014    Powered BiriAjans    Tüm Hakları Saklıdır